Kuba

Aresztowany:

Lipiec 2021 r.

Wyrok:

7 lat

Spędził tam:

1114 dni

Lorenzo Rosales Fajardo


W lipcu 2021 r. Lorenzo Rosales Fajardo, protestancki pastor niezależnego Kościoła Monte de Sion w Palma Soriano na Ku­bie, podobnie jak wielu innych przywódców kościoła, przyłą­czył się do ogólnokrajowych pokojowych protestów w swoim mieście, podczas których tysiące ludzi opowiadało się za de­mokracją i wzywało do reform gospodarczych. Kiedy policja i wojsko próbowały zatrzymać protestujących, pastor Lorenzo i jego syn David zostali aresztowani i rozdzieleni. Jego syn zo­stał wkrótce zwolniony.

Początkowo pastor Lorenzo był przetrzymywany przez mie­siąc w areszcie służby bezpieczeństwa w Santiago. Według doniesień został dotkliwie pobity, w wyniku czego stracił ząb, a strażnicy oddawali na niego mocz. Został oskarżony o brak szacunku dla organów władzy, zakłócanie porządku publicz­nego, podżeganie i napaść. W akcie oskarżenia napisano, że w dniu 11 lipca 2021 r. Fajardo wziął udział w brutalnym ataku na „funkcjonariuszy organów ścigania i próbował siłą przedostać się do siedziby władz Komunistycznej Partii Kuby w Palma Soriano”, raniąc siedmiu urzędników i jednego cywila. Grupa obrońców wolności religijnej Christian Solidarity World­wide nazwała oskarżenia bezpodstawnymi.

7 sierpnia 2021 r. żonie pastora Lorenzo, Maridilegnis Carbal­lo, wreszcie pozwolono na trzyminutową rozmowę telefonicz­ną z mężem. W dniu 9 sierpnia 2021 r. pastor Lorenzo został przeniesiony do więzienia Boniato o zaostrzonym rygorze nie­daleko Santiago de Cuba. W grudniu 2021 r. został skazany na osiem lat więzienia, a w maju 2022 r. poinformowano, że jego wyrok został obniżony do siedmiu lat.

W czerwcu 2022 r. pastor złożył odwołanie, ale zostało ono odrzucone. Jego żonie grożono karą więzienia, jeśli w dal­szym ciągu będzie publicznie wypowiadać się na temat spra­wy męża. Pastor Lorenzo był na celowniku władz od ponad dziesięciu lat z powodu prowadzenia niezarejestrowanego kościoła w mieście Palma Soriano. Wiele wskazuje na to, że aresztowanie i surowy wyrok dla pastora Lorenzo to typowy dla reżimów komunistycznych sposób na ukaranie niepokor­nych duchownych. Skazując pastora za rzekome wywołanie rozruchów, władze kubańskie starają się uniknąć posądzenia o dyskryminację swoich obywateli na tle religijnym.

24 grudnia 2022 r. pastor Lorenzo został przeniesiony z wię­zienia Boniato do więzienia La Caoba, które jest bliżej jego ro­dziny, jednak odwiedziny i komunikacja z bliskimi zostały po­ważnie ograniczone od czasu jego aresztowania.

Módlmy się za pastora Lorenza Rosalesa Fajardo, aby znalazł odpoczynek w Bogu i nie martwił się. Módlmy się za jego ro­dzinę, ponieważ władze nie przekazują im zbyt wielu informa­cji. Módlmy się, aby mimo tego, że przyszłość stoi pod znakiem zapytania, zaznali cudownego spokoju.

Zachęcamy do pisania listów ze słowami zachęty do pasto­ra Lorenzo. Można skomponować własny list lub skorzystać z pozdrowień załączonych do tego biuletynu, zapoznając się wcześniej z zamieszczonymi tam zasadami pisania listów do więźniów.